fbpx

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Gældende fra 20. december 2022.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra PPG Coatings Danmark A/S (”PPG Coatings”).

Ordrebekræftelsen og/eller den 1- eller flerårige samhandelsaftale samt disse salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem køber og PPG Coatings
som sælger. Den et- eller flerårige samhandelsaftale har forrang i forhold til salgs- og leveringsbetingelserne.

Kun købelovens ufravigelige regler har, i det omfang de finder anvendelse, forrang fremfor disse salgs- og leveringsbetingelser.

1. Salgs- og leveringsbetingelsernes grundlæggende princip

Grundlæggende er alle leverancer fra PPG Coatings omfattet af købeloven med de fravigelser og begrænsninger som fastsat i disse salgs- og leveringsbetingelser eller som specifikt aftalt mellem parterne i forbindelse med det enkelte køb eller med den enkelte samhandelsaftale. Således accepterer PPG Coatings ikke andre købsbetingelser, medmindre PPG Coatings eksplicit har bekræftet dette skriftligt.

2. Forhandling/distribution/videresalg af varer

Hvis køber erhverver PPG Coatings varer og leverancer med henblik på forhandling/distribution/videresalg indgås en særskilt samhandelsaftale herom med PPG Coatings. Ved forhandling/distribution/videresalg forstås indkøb af varer og leverancer med det formål at foretage direkte salg til andre erhvervsdrivende forhandlere eller til professionelle håndværkere og/eller private forbrugere, herunder ved salg via internettet. Forhandling/distribution/videresalg af PPG Coatings varer, uden der er indgået særskilt samhandelsaftale herom, eller enhver overtrædelse af PPG Coatings til enhver tid gældende vilkår for forhandling/distribution/videresalg af varer og leverancer, herunder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, anses for en væsentlig misligholdelse fra købers side, der berettiger PPG Coatings til omgående at stoppe salg og leverancer til køber samt opsige enhver aftale med øjeblikkelig virkning. Køber er erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som PPG Coatings i den forbindelse har lidt. PPG Coatings kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle forsinkelser eller tab, som køber måtte lide herved.

3. Ordreoptagelse og annullering

Tilbud afgivet af PPG Coatings bliver først bindende, når PPG Coatings har modtaget købers accept og udstedt en ordrebekræftelse. PPG Coatings bekræfter modtagelsen af ordrer uden unødig forsinkelse. Når bekræftelsen er modtaget på ordregiverens server, er en bindende aftale indgået, medmindre ordregiveren straks underretter PPG Coatings om eventuelle fejl ved bestillingen. Hvis intet andet er angivet, er tilbuddet gældende 30 dage fra tilbudsdato.

Køber kan kun annullere en bindende aftale om levering af varer mod betaling af et beløb svarende til 10 % af den samlede købesum for leverancen. Der gælder ingen returret.

4. Købesum

Købesum for varerne er anført i ordrebekræftelsen. Hvis der ikke i ordrebekræftelsen er anført en købesum, skal PPG Coatings standardprisliste, der er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, finde anvendelse. PPG Coatings er dog berettiget til at justere købesummen, hvis PPG Coatings samlede omkostninger i forbindelse med fremstilling af varerne er steget pga. uforudsigelige omstændigheder, så som prisstigninger på råmaterialer, elektricitet, skatter, afgifter m.v. eller andre forhold uden for PPG Coatings kontrol.

Alle priser, der opgives af PPG Coatings, er fastsat under hensyn til levering i overensstemmelse med disse salgs- og leveringsbetingelser. Hvis køber ønsker at handle med PPG Coatings på andre vilkår end disse salgs- og leveringsbetingelser, skal der træffes særskilt aftale herom, og PPG Coatings er i den forbindelse berettiget til at afgive et revideret pristilbud.

5. Betaling

Købesummen er forfalden til betaling i henhold til de på fakturaen anførte betalingsbetingelser. Såfremt intet er anført på fakturaen, forfalder købesummen til betaling på leveringstidspunktet. I tilfælde af forsinket betaling beregner PPG Coatings renter pr. påbegyndt måned regnet fra betalingens forfaldsdato svarende til 1.9%. PPG Coatings kan også pålægge rykkergebyrer samt andre udgifter forbundet med forsinkelsen. Forsinket betaling udgør en væsentlig misligholdelse fra købers side, og PPG Coatings er i den forbindelse berettiget til at hæve købet og/eller opsige en eventuel samarbejdsaftale med øjeblikkelig virkning.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle krav vedrørende andre leverancer. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på PPG Coatings, som ikke er skriftligt anerkendt af PPG Coatings.

6. Levering

Når leveringsvilkår og/eller leveringsklausuler for leverance er blevet aftalt, skal de fortolkes i overensstemmelse med de INCOTERMs, der er gældende på tidspunktet for aftale om leverancens indgåelse. Hvis der ikke er aftalt sådanne leveringsvilkår eller -klausuler for leverancen, f.eks. i samhandelsaftaler eller i de respektive ordrebekræftelser, vil levering ske med brug af INCOTERM DAP. PPG Coatings drager omsorg for afsendelsen og vælger forsendelsesmåden frem til den aftalte destination, klar til aflæsning.

7. Emballage

Varen forsendes i PPG Coatings standardemballage og forsynes i øvrigt med sådan udvendig emballage, som PPG Coatings anser for nødvendig og tilstrækkelig til forsendelse. Emballagen er indeholdt i prisen, medmindre andet er aftalt.

8. Købers pligt til at undersøge varerne

I forbindelse med leverance er køber/modtager forpligtet til at foretage en grundig undersøgelse af det leverede, herunder undersøge om alle colli på fragtbrevet er leveret, om de leverede collier er beskadigede ved modtagelsen og om alle collier er uåbnede ved modtagelsen. Hvis et eller flere af nævnte punkter IKKE kan besvares med JA, skal køber/modtager gøre sit/sine forbehold gældende på fragtbrevet inden der kvitteres. I modsat fald overgår ansvaret for, at forsendelsen er korrekt og i orden fra fragtfører til køber/modtager.

9. Mangler, forsinkelse, ansvar samt reklamation

Mangler ved det leverede

PPG Coatings er kun ansvarlig for mangler ved de leverede produkters kvalitet. Køber skal nøje følge den af PPG Coatings givne anvisning for leverancens anvendelse og opbevaring, og PPG Coatings påtager sig ikke ansvaret for fejl og mangler som følge af manglende overholdelse heraf, eller for kundens brug for så vidt angår opnåede resultater m.v. i forbindelse med varens anvendelse. PPG Coatings påtager sig herudover ikke ansvar for rådgivning eller anden vejledning, medmindre dette er udtrykkeligt aftalt.

Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i priser og i sortiment, underlagets beskaffenhed, for behandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG Coatings gør sit yderste for at levere fejlfri varer til alle kunder. Hvis dette undtagelsesvis ikke lykkes, er PPG Coatings berettiget til at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele et forholdsmæssigt afslag.

I tilfælde af levering af mangelfulde produkter er PPG Coatings erstatningsansvar begrænset til købesummen for varerne eller, [hvis varerne skal leveres retur som delleverancer, svarende til købesummen for hver enkelt leverance]. PPG Coatings erstatter udelukkende dokumenterede direkte tab, som køber har lidt som følge af leveringen af mangelfulde varer.

Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Købers påberåbelse af mangler ved det leverede forudsætter i øvrigt, at manglen skyldes forsømmelse fra PPG Coatings side, og at der er sket rettidig reklamation.

Rettidig reklamation indebærer, at køber straks og senest inden 8 dage efter modtagelsen af varerne har meddelt og beskrevet sådanne fejl og mangler ved de leverede varer, som køber har eller burde have konstateret. Enhver reklamation skal ledsages af en kopi af det kvitterede fragtbrev. Reklamationen skal dog i ethvert tilfælde, herunder også for skjulte fejl og mangler, ske senest 6 måneder efter levering. I modsatte fald er køber afskåret fra at gøre mangelsbeføjelser gældende over for PPG Coatings.

Forsinkelse

I tilfælde af forsinkelse kan køber hæve købet, hvis forsinkelsen må anses for væsentlig. En forsinkelse er væsentlig, såfremt levering ikke er sket 30 dage efter det aftalte leveringstidspunkt. Gælder den væsentlige forsinkelse kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet for så vidt angår den forsinkede del af leverancen. PPG Coatings er berettiget til at levere indtil 10 % mindre end den aftalte mængde, uden at der er tale om forsinkelse eller mangelfuld levering.

Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af forsinkelse.

Hvis køber ønsker at hæve købet som følge af væsentlig forsinkelse, er køber pligtig at meddele dette til PPG Coatings straks fra tidspunktet for indtræden af væsentlig forsinkelse.

Yderligere ansvarsbegrænsninger

PPG Coatings påtager sig ikke ansvaret for tredjemands indirekte tab, herunder driftstab, eller andre følgeskader af enhver art, uanset om sådanne skader måtte kunne tilregnes PPG Coatings. Mangler og fejl som skyldes uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering eller opbevaring uden for PPG Coatings kontrol eller sammenblanding med andre varer, er PPG Coatings uvedkommende og dermed ikke erstatningspligtig overfor. PPG Coatings er heller ikke ansvarlig for tab som skyldes naturlige farve- eller nuanceforskelle, for eksempel forårsaget af naturlig falmning eller opblanding af maling med forskellig batch nummer, glans etc.

10. Ejendomsforhold

I den udstrækning et ejendomsforhold er lovligt i henhold til gældende lovgivning skal varerne forblive PPG Coatings ejendom, indtil betaling for disse har fundet sted. Ejendomsforbeholdet gælder for de enkelte leverancer, og køber er forpligtet til i videst muligt omfang at opbevare leverancerne adskilt, eller på anden måde afmærket, så de enkelte leverancer kan identificeres.

11. Produktansvar

PPG Coatings er ansvarlig for skader forårsaget af defekter ved de af PPG Coatings leverede varer i overensstemmelse med Produktansvarsloven og i overensstemmelse med de ufravigelige regler om produktansvar.

PPG Coatings er uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af de af PPG Coatings leverede varer, herunder deres benyttelse på underlag eller deres udsættelse for påvirkning af f.eks. vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er PPG Coatings uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring eller håndtering. PPG Coatings er heller ikke ansvarlig for tab som skyldes naturlig farve- eller nuanceforskelle.

Indtræder der et ansvar i medfør af foranstående, omfatter ansvaret dog ikke driftstab, tidstab og lignende indirekte tab. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er ansvaret for tingskade begrænset til 1 mio. kr. Hvis tredjemand fremsætter krav mod køber om erstatningsansvar i henhold til produktansvarsreglerne, skal køber straks orientere PPG Coatings herom. Køber skal friholde PPG Coatings i det omfang PPG Coatings over for tredjemand pålægges ansvar ud over foranstående ansvarsbegrænsning. I det indbyrdes forhold mellem PPG Coatings og køber gælder, som nævnt i pkt. 15, dansk ret. PPG Coatings og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af de af PPG Coatings leverede varer.

12. Immaterielle rettigheder

PPG Coatings har ejendomsret og ophavsret samt alle øvrige rettigheder til PPG Coatings immaterielle rettigheder (patenter, varemærker, ophavsrettigheder, erhvervshemmeligheder og know-how (herefter tilsammen ”PPG IR”). PPG IR omfatter blandt andet varemærkerne ”Dyrup”, ”GORI”, ”Sigma”, ”Bondex”, ”Beckers”, ”+Plus”, ”Tikkurila” og ”ProGold” (ikke udtømmende oplistning) samt alle PPG Coatings øvrige registrerede eller ikke-registrerede varemærker, samt logoer og slogans mv. Enhver registrering/oprettelse og brug af domænenavne samt konti, profiler, grupper, søgeord og lignende på online baserede sociale medier (herunder men ikke begrænset til Facebook, Twitter og Instagram) samt på internettet i øvrigt, som indeholder PPG Coatings navne og/eller varemærker, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra PPG Coatings. Enhver anvendelse – uanset på hvilket medie, herunder men ikke begrænset til trykte medier, hjemmesider, online baserede sociale medier, internettet i øvrigt, film og TV – af varemærker, logoer slogans og tekster, fotos, film, tegninger, grafik, lyd og data, som er ejet af og/eller produceret af PPG Coatings, skal ske efter skriftlig aftale og med respekt af PPG Coatings rettigheder og skal overholde
al gældende lovgivning, kodeks, god praksis og retningslinjer for det pågældende område og medie.

13. Force majeure

Hverken køber eller PPG Coatings kan påvirke uforudsete begivenheder. Derfor er hverken PPG Coatings eller køber ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen som følge af begivenheder, som det ikke har været muligt at forudse (force majeure). Følgende omstændigheder og/eller begivenheder skal, omend ikke udtømmende, anses som fritagelsesgrund for ansvar: Naturkatastrofer, ildebrand, krig, mobilisering, faglige konflikter, beslaglæggelse, ændringer i lovgivning, valutarestriktioner, oprør og borgerlig opstand, transportmangel, almindelig materialemangel, restriktioner i forbrug af strøm og lignende og mangler eller forsinkelser ved levering fra underleverandører på grund af enhver sådan omstændighed, der er nævnt ovenfor. I tilfælde af force majeure udskydes leveringen med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig.

Har leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er PPG Coatings berettiget til at annullere/ophæve den relevante leverance uden, at der kan gøres noget ansvar gældende i den forbindelse, og uden at en eventuel gældende samarbejdsaftale kan anses for misligholdt.

14. Export compliance

Køber er indforstået med, at de solgte produkter skal anvendes til maling til erhvervsmæssig eller privat brug og ikke til produktion af nukleare, kemiske eller biologiske våbenanlæg eller aktiviteter, inklusive maling af nogen af disse typer af elementer eller faciliteter. Køber accepterer at undlade at distribuere/videresælge disse produkter til sådanne anlæg eller elementer eller til slutbrugere, som måtte anvende produkterne til lignende formål. Køber er forpligtet til at underrette PPG Coatings straks, hvis PPG Coatings forståelse af slutbrugeren af disse produkter ikke er korrekt. Køber er erstatningsansvarlig overfor PPG Coatings for eventuelle tab, som PPG Coatings måtte lide som følge af købers overtrædelse af denne bestemmelse.

15. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret. De danske internationale privatretlige regler og ”United Nations Convention in Contracts for the international Sale of Goods” (CISG) finder ikke anvendelse på leverancer fra PPG Coatings.

Enhver tvist mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København som første instans.